O združení AHZ

Asociácia horských záchranárov je občianske združenie, ktoré v júli 2012 opätovne spojilo profesionálnych a dobrovoľných horských a lyžiarskych záchranárov na Slovensku do spoločnej stavovskej organizácie.

Vznik asociácie je odpoveďou na spoločenskú požiadavku, ktorá dlhodobo rezonovala v komunite horských záchranárov, aby záchrana zdravia a ľudského života na horách bola postavená na efektívnej súčinnosti dobrovoľných a profesionálnych záchranárskych zložiek.

Členskú základňu asociácie k dnešnému dňu tvorí nielen viac ako 300 odborne spôsobilých, aktívnych horských a lyžiarskych záchranárov, ale aj viac ako 70 seniorov. Vzhľadom k tomu, že sme najväčšou organizácou združujúcou horských záchranárov, a to profesionálnych i dobrovoľných, našou snahou je aktívne sa podieľať aj na ďalšom skvalitňovaní príslušnej právnej úpravy v oblasti horskej záchrany. Naším úsilím je tiež vytvoriť jednotnú stavovskú organizáciu pre všetkých horských záchranárov (napr. podľa vzoru zdravotníckych záchranárskych organizácií), pretože sme presvedčení, že takéto riešenie by bolo najvhodnejšie pre zjednotenie pravidiel vzdelávania a prípravy horských záchranárov.